Một ngày của Bec Hardy, Người phụ nữ trồng nho làm rượu vang đầu tiên của dòng họ Hardy

Established by her father in 1980, Bec Hardy has taken